Semua Renungan Harian

news
Renungan Harian 20 November 2022

[Bahasa Manggarai] Bacaan Injil dan Renungan Harian Katolik Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, Minggu 20 November 2022

Oné tombo panggol de Mori Yesus ata séngét lité oné mai reweng nggeluk de Mori leso ho’o, dio’n dé tombo ciri raja de Mori agu ciri raja dité’t manusia.

news
Renungan Harian 13 November 2022

Bacaan Injil dan Renungan Harian Katolik Minggu, 13 November 2022

Injil yang diperdengarkan dalam misa hari ini menggambarkan dua tantangan iman, yakni bencana manusia dan penolakan atas iman.

news
Renungan Harian 30 Oktober 2022

Bacaan Injil dan Renungan Harian Katolik Minggu 30 Oktober 2022

Bagaimana hati TUHAN mengubah Zakheus? Bagaimana hati TUHAN mengubah kita?

news
Renungan Harian 23 Oktober 2022

Bacaan Injil dan Renungan Harian Katolik Minggu 23 Oktober 2022

Melalui perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai di Bait Allah, Tuhan Yesus secara tajam menyoroti bagaimana sesungguhnya kita beriman kepada TUHAN.

news
Renungan Harian 16 Oktober 2022

[Bahasa Manggarai] Bacaan Injil dan Renungan Harian Katolik Minggu, 16 Oktober 2022

Endé-Ema asé-ka’é serani, ata hiang agu momang laku oné ranga de Mori dité Yesus Kristus. Apa betuan wetung reweng nggeluk de Mori lantang’t ité oné mai bacang nggeluk takung misa nggeluk leso hoo?

news
Renungan Harian 02 Oktober 2022

Bacaan Injil dan Renungan Harian Katolik Minggu, 2 Oktober 2022

Bagaimana kita mesti beriman? apa artinya beriman "sebesar biji sesawi"? apa artinya "hamba yang tidak berguna?"

LINK TERKAIT